Onze voorwaarden

Snel overzicht 

Onze ervaring is dat Algemene voorwaarden lastig zijn om te overzien. Om het helder en simpel te houden allereerst de voorwaarden in het kort. Vervolgens is hieronder de volledige tekst weergegeven.

 Wie is wie

-De Leverancier: Start de Flow gevestigd aan de Jan Mayenlaan 22 te Gouda  handelend onder de naam Start de Flow.
-De koper: u
-Contact voor vragen: [email protected]

Wat leveren wij:

-Wij leverenfysieke  producten, zoals een training in boekvorm, workshop in boekvorm, boek, syllabus. En producten die via een download worden verkregen.
-Wij leveren diensten zoals persoonlijke coaching, een training, workshop, programma, lezing, seminar, cursus. Deze kunnen online of op een locatie plaatsvinden.
-De Leverancier levert een product binnen 4 werkdagen en bericht u als het langer duurt. De leverancier levert een dienst op de afgesproken datum.

Retouren, defecten en verhindering van deelname

-U kunt binnen 7 werkdagen na ontvangst van een fysiek product het product opeigen kosten retourneren en het geld wordt teruggestort, mits het product in goedestaat is. Bestaat het product uit een informatiedrager zoals een dvd of usb stisck dan kan dit alleen worden teruggenomen als het zegel van de verpakking niet verbroken is. Een product dat via een download of online  ter beschikking wordt gesteld wordt niet teruggenomen.
-Bij defecten wordt het product kosteloos door ons vervangen
- Bij afzegging van deelname door u van een dienst op locatie, wordt geen geld gerestitueerd en kunt u deelnemen bij de eerstvolgende gelegenheid.
-Bij verhindering van deelname door afzegging van de leverancier, heeft u de keuze om deel te nemen bij de eerstvolgende gelegenheid of het geld terug te ontvangen.

 

Betaling

-Vooraf, via de website

 

 

Algemene voorwaarden voor de verkoop van producten en trainingen van Start de Flow

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Artikel 4. Levering van producten en diensten

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Artikel 9. Overmacht

Artikel 10. Diversen

Artikel 11. Verzendkosten

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Start de Flow handelend onder Start de Flow, (hierna te noemen de Leverancier) via internet zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de leverancier.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper, vanaf hier  - u  - genoemd, de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 De gegevens van de leverancier zijn: Start de Flow  handelend onder de naam Start de Flow . Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam  met het nummer  24429417. BTW nummer: NL001307966B08

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en de Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Leverancier. De Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Leverancier dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3  De leverancier levert leveren fysieke  producten, zoals een training in boekvorm, workshop in boekvorm, boek, syllabus. En producten die via een download worden verkregen.

2.4  De leverancier levert diensten zoals persoonlijke coaching, een training, workshop, programma, lezing, seminar, cursus. Deze kunnen online of op een locatie plaatsvinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank  geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Leverancier.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door de Leverancier bent u een bedrag van dertig(€30,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien De Leverancier haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van de Leverancier om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Leverancier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Leverancier.

Artikel 4. Levering van producten en diensten

4.1.a. De door de Leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.1.b. De leverancier stelt u op de hoogte als de levertijd langer duurt dan vier (4) werkdagen

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. In sommige gevallen zal de Leverancier als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is ten alle tijden een service, geen recht.

4.3. In het geval een product  niet langer meer verkrijgbaar is, zal De Leverancier u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend, indien beschikbaar, een vergelijkbaar substituut-product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de gehele order te cancellen, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben. Indien u, door het feit dat één of meerdere items niet meer leverbaar zijn, in aanmerking komt voor verlaging van de verzendkosten, zal de Leverancier u hiervan in kennis stellen.

4.4 Als door u via internet een dienst in ingekocht zoals genoemd in 2.4 en deze dienst wordt door de Leverancier afgezegd, dan kan u deelnemen bij de eerstvolgende gelegenheid of geld terug ontvangen

4.5 Als door u deelname aan een dienst die is ingekocht zoals genoemd in 2.4, bijvoorbeeld een training te volgen op locatie, en deze dienst wordt door u afgezegd, dan kan u deelnemen bij de eerstvolgende gelegenheid. Restitutie is niet mogelijk. 

4.6 Een product dat is ingekocht zoals genoemd in 2.3 en is geleverd d.m.v. een download of online toegang dan is retourneren en restitutie niet mogelijk

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Leverancier verschuldigd bent, ter finale kwijting heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Leverancier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 De lesmaterialen zijn beschermd door intellectueel eigendomsrecht. De Gebruiker dient deze rechten te respecteren. Indien tijdens de training visuele hulpmiddelen, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot PowerPoint-presentaties, posters, video’s en foto’s, worden gebruikt, dan zijn deze eveneens beschermd door intellectueel eigendomsrecht. De Leverancier is eigenaar van de intellectueel eigendomsrechten, tenzij anders aangegeven. Bij schending van de eigendomsrechten heeft de Leverancier het recht om juridische stappen tegen u te ondernemen.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid                                                                                        

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per mail  gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Leverancier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een fysiek product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de Leverancier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking intact is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Voor een retourakkoord dient u contact op te nemen via het mailadres op deze website. Retour gestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord worden niet behandeld.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Leverancier, dan wel tussen de Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Leverancier, is de Leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Leverancier. 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan De Leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is de Leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan de Leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door de Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Leverancier deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 de Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Verzendkosten

11.1 De producten zijn geprijsd excl. verzendkosten tenzij anders vermeld.  

11.2 De Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter

Opgesteld op 16 april 2021